Služby

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Poskytujeme komplexné projektové služby. Vykonávame všetky stupne projektovej dokumentácie nielen architektonicko-stavebnej časti, ale aj statiky, všetkých profesií technického zariadenia budov a požiarno bezpečnostného riešenia.

Pridanou hodnotou našej práce je komplexnosť pri navrhovaní stavby či už sa jedná o rekonštrukciu alebo novostavbu. Projekt chápeme ako celok počnúc stavebnou časťou, cez dôslednú koordináciu technológií, po domyslený interiérový dizajn.

Dôsledne dbáme na kvalitu stavebno-architektonického riešenia, premyslenosť stavebných aj interiérových detailov, efektívnosť prevádzky budovy, koordináciu technológií a v neposlednom rade vysokú kvalitu dizajnu interiéru.

Na želanie vyhotovíme kontrolný rozpočet stavebných prác v rôznych fázach projektovania (projekt pre stavebné povolenie a projekt pre realizáciu stavby) a tým načas predchádzame prekročeniu plánovaných nákladov budúcej stavby.

Máme skúsenosti so všetkými bežnými stavebnými materiálmi a technológiami, využívame prírodné a ekologické materiály, rovnako ako moderné technológie, ktoré znižujú prevádzkové náklady budov a efektívne ich regulujú.

Intenzívne sa venujeme projektovaniu novostavieb v nízkoenergetickom a pasívnom štandarde.

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ - prehľad služieb:

 • návrhy novostavieb a rekonštrukcií (vrátane pamiatkovo chránených objektov)
 • návrhy rezidenčných, komerčných a polyfunkčných objektov
 • návrhy nízkoenergetických a pasívnych stavieb
 • urbanistické koncepcie
 • architektonické štúdie, vizualizácie, modely
 • spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie: (architektonické štúdie, dokumentácie pre územné a stavebné konanie, dokumentácie pre výberové konania vrátane kontrolných rozpočtov stavieb, dokumentácie pre realizáciu stavieb, dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb)
 • projektová dokumentácie interiérov vrátane nábytkov, vizualizácie
 • projekty s koordináciou profesií TZB (technického zariadenia budov)
 • spracovanie odborných posudkov (hydrogeologické prieskumy, stavebno-technické prieskumy, radónové prieskumy, preukazy energetickej náročnosti budov, rozptylové štúdie a pod.)
 • kontrolné rozpočty stavieb a stavebných úprav  
 • pasportizácia existujúcich objektov

INŽINIERSKA ČINNOSŤ VO VÝSTAVBE

Poskytujeme komplexné služby v oblasti zaistenia a vydania stanovísk orgánov štátnej správy od územných rozhodnutí, stavebných povolení po kolaudačné súhlasy a súhlasy s užívaním stavieb.

Máme mnohoročné skúsenosti so zaistením kladných stanovísk orgánov.

Samozrejmosťou je zastúpenie investorov pri rokovaní so všetkými účastníkmi stavebného konania vrátane susedov, príslušných fyzických a právnických osôb.

Na stavbách vykonávame autorské dozory projektanta a technické dozory investora. V priebehu realizácií stavieb vedieme kontrolné dni na stavbách, strážime kvalitu vykonaného diela a priebežne kontrolujeme generálneho dodávateľa stavieb, či postupujú v súlade so zmluvnými rozpočtami a projektovou dokumentáciou.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ - prehľad služieb:

 • zabezpečenie územného rozhodnutia, územného súhlasu, ohlásenia stavby, stavebného povolenia a kolaudačného súhlasu s užívaním stavby
 • zastupovanie investora pri jednaní s účastníkmi stavebného konania
 • autorský dozor projektanta
 • technický dozor investora
 • spolupráca pri získaní dotácií z fondov a iných programov

PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Ateliér zabezpečuje komplexnú poradenskú činnosť v investičnej výstavbe a dizajnu firmám, korporátnym spoločnostiam, developérom a aj súkromným klientom. Poradenstvo poskytujú profesionáli s mnohoročnou skúsenosťou v danom odbore.

Neváhajte sa na nás obrátiť s akýmkoľvek dotazom v odboroch architektúra, stavebníctvo, dizajn, grafický dizajn alebo inžinierska činnosť v investičnej výstavbe. Radi Vám poradíme.

PORADENSKÁ ČINNOSŤ pre firmy, korporátne spoločnosti a developerov:

 • investičná výstavba
 • inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
 • vyhľadanie vhodnej parcely a jej zhodnotenie pre investičný zámer
 • vyhľadanie vhodnej nehnuteľnosti a jej zhodnotenie pre investičný zámer
 • plánovanie a návrh bankovej prevádzky a dizajnu
 • plánovanie a návrh kancelárskej prevádzky a dizajnu
 • plánovanie a návrh v pamiatkovo chránených objektoch a pamiatkových zón
 • návrh a výstavba nízkoenergetických a pasívnych stavieb
 • návrh a realizácia drevostavieb
 • štúdie uskutočniteľnosti: zhodnotenie nehnuteľnosti s poskytovaním analýzy technického zhodnotenia stavieb, návratnosti vynaložených investícií, návratnosti energeticky úsporných zdrojov

PORADENSKÁ ČINNOSŤ pre súkromných ​​klientov:

 • kúpy nehnuteľnosti: zhodnotenie technického stavu objektu, rozsahu potrebných stavebných úprav, odhad ceny nehnuteľnosti
 • predaj nehnuteľnosti
 • vyhľadanie vhodnej parcely a jej zhodnotenie pre stavebný zámer
 • zhodnotenie nehnuteľnosti s poskytovaním analýzy technického zhodnotenia stavieb, návratnosti vynaložených investícií, návratnosti energeticky úsporných zdrojov
 • návrh a výstavba nízkoenergetických a pasívnych stavieb, návrh energeticky úsporného TZB vrátane spotrebičov
 • návrh a realizácia drevostavieb
 • dizajn interiéru: priestorové usporiadanie, materiály, farebné podanie, úložné priestory, osvetlenie
 • rekonštrukcia bytu / nehnuteľnosti vrátane ekonomických aspektov
 • návrh nábytku
 • užívateľsky komfortné riešenie ovládania TZB: ovládanie kúrenia a klimatizácie, ovládanie svietidiel, žalúzií, roliet
 • bezpečnosť a ochrana majetku: návrh stavebných úprav v súlade s požiadavkami poisťovne investora, návrh bezpečnostného a kamerového systému.
 • kontrolné rozpočty stavieb a stavebných úprav

INŠPEKCIA NEHNUTEĽNOSTI

 • zhodnotenie technického stavu nehnuteľnosti (pred kúpou či predajom)
 • zisťovanie vád a nedorobkov pri rekonštrukciách a novostavbách a kontrola ich odstránenia
 • rozbor majetkovoprávnych vzťahov
 • overenie vhodnosti výberu nehnuteľnosti vzhľadom k investičnému zámeru aj pohľadu budúcej prevádzky
 • overenie územného plánu a miestnych regulatív (ak sú v súlade s investičným zámerom) a napr. ochranných pásiem
 • rozbor a overenie investičného zámeru v pamiatkovo chránených objektoch a pamiatkových zónach
 • štúdie uskutočniteľnosti: zhodnotenie nehnuteľnosti s poskytovaním analýzy technického zhodnotenia stavieb, návratnosti vynaložených investícií, návratnosti energeticky úsporných zdrojov
 • vyhľadanie vhodnej parcely a jej zhodnotenie pre investičný zámer
 • vyhľadanie vhodnej nehnuteľnosti a jej zhodnotenie pre investičný zámer
 • asistencia pri predaji či kúpe nehnuteľnosti

CENNÍK

 1. ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE A NÁVRHY

  Architektonická štúdia a návrhy nie sú obyčajnými obrázkami. Jedná sa o komplexné riešenie priestorov domu či bytu tak, aby vyhovoval vašim predstavám, priestor bol využitý efektívne a zároveň pôsobil príjemným moderným dojmom (podľa vašich požiadaviek). tu riešené materiály, dispozičné riešenie, dizajn, nadväznosť na okolie na každodenné používanie. Za štúdiami a vytvorením konečného návrhu stojí poznávanie potrieb klienta či celej rodiny ich následné premietnutie do funkčného praktického riešenia. Pričom za vyššie spomenutými potrebami môžeme hľadať aj požiadavky na rozpočet a materiál

  Cena je: od 5.-€ / m² navrhovanej úžitkovej plochy rodinného domu,      

                 od 5.-€ / m² navrhovanej úžitkovej plochy interiéru,                  

                 od 10.-€ / m² navrhovanej úžitkovej plochy komerčnej stavby

 2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA RODINNÉHO DOMU

  Projektová dokumentácia rodinného domu vás chráni pri realizácii výstavby a zároveň zaisťuje korektnosť stavby pred potrebnými úradmi a správcami dotknutých sietí. Obvykle dodávame projektovú dokumentáciu spracovanú v dvoch stupňoch: územný súhlas / územné rozhodnutie a ohlásenie stavby / stavebné povolenie.

  Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie by potom mali byť tieto časti:

  •      požiarno-bezpečnostné riešenie
  •      hydrogeologický prieskum
  •      geodetické zameranie, výškopis, polohopis
  •      elektrotechnické riešenia
  •      zdravotechnika
  •      vzduchotechnika
  •      vykurovanie
  •      meranie a regulácia (radón)
  •      energetická hospodárnosť objektu
  •      statická, konštrukčná časť
  •      stavebno-technické riešenie

  Cena je od 20.-€ / m² projektovanej úžitkovej plochy.

 3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA REKONŠTRUKCIE DOMU

  Pri rekonštrukciách menšieho, ale predovšetkým väčšieho rozsahu je dobrá projektová dokumentácia prakticky nevyhnutnosťou. Pomáha zaistiť bezpečný priebeh rekonštrukcie a zároveň zvyšuje jej efektivitu. Podľa rozsahu rekonštrukcie je projektová dokumentácia spracovaná v jednom alebo v dvoch stupňoch: územný súhlas / územné rozhodnutie a ohlásenie stavby / stavebné povolenie.

  V závislosti na rozsahu plánovanej rekonštrukcie môže projektová dokumentácia obsahovať tieto časti:

  •      požiarno-bezpečnostné riešenie
  •      hydrogeologický prieskum
  •      geodetické zameranie, výškopis, polohopis
  •      elektrotechnické riešenia
  •      zdravotechnika
  •      vzduchotechnika
  •      vykurovanie
  •      meranie a regulácia (radón)
  •      energetická hospodárnosť objektu
  •      statická, konštrukčná časť
  •      stavebno-technické riešenie

  Cena je od 23.-€ / m² projektovanej úžitkovej plochy.

 4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA KOMERČNÝCH, REZIDENČNÝCH A POLYFUNKČNÝCH OBJEKTOV

  V závislosti na rozsahu plánovanej stavbe môže projektová dokumentácia obsahovať tieto časti:

  •      požiarno-bezpečnostné riešenie
  •      hydrogeologický prieskum
  •      geodetické zameranie, výškopis, polohopis
  •      elektrotechnické riešenia
  •      zdravotechnika
  •      vzduchotechnika
  •      vykurovanie
  •      meranie a regulácia (radón)
  •      energetická hospodárnosť objektu
  •      statická, konštrukčná časť
  •      stavebno-technické riešenie

  Cena je od 25.-€ / m² projektovanej úžitkovej plochy.

 5. PROJEKT INTERIÉRU
  •      priestorové riešenie
  •      výkres osvetlenia a elektroinštalácie
  •      výkres podhľadov
  •      výkres zariaďovacích predmetov
  •      kladačské plány dlažby a obkladov
  •      výkresy nábytkových častí

  Cena je od 25.-€ / m² navrhovanej úžitkovej plochy.

 6. INŽINIERSKA ČINNOSŤ

  Vo väčšine prípadov je potrebná komunikácia s príslušnými úradmi a správcami dotknutých sietí a komunikácií, pre ktoré je nevyhnutný rad žiadostí. Pre klientov s individuálnymi projektmi aj projektami typových rodinných domov zabezpečujeme vyššie spomínanú komunikáciu a podľa potreby aj zmluvy o prípojkách, vecných bremenách a ďalšie.

  Cena je od 700.-€ .

 7. AUTORSKÝ DOZOR / STAVEBNÝ DOZOR

  Autorským dozorom je dohľad autora nad projektom alebo architektonickou štúdiou a návrhom pri samotnej realizácii. Samozrejmosťou je komunikácia so stavebnou firmou či inými remeselnými firmami, ktoré na realizácií pracujú tak, aby bol zabezpečený maximálny možný súlad medzi nami dodanými podkladmi a výsledným prevedením. Vďaka autorskému dozoru je možné rýchlo a efektívne vyriešiť operatívne problémy či nedostatky bez zbytočného zaťažovania klienta.

  Cena je od 30.-€ / h, + 0,5.-€ / km cestovné pre projekty mimo územia Púchova (autorský dozor).

  Cena je od 50.-€ / h, + 0,5.-€ / km cestovné pre projekty mimo územia Púchova (stavebný dozor).

 8. KONZULTÁCIE

  Čaká vás významná udalosť súvisiace so stavbou či investíciou do nehnuteľnosti? Potom sú práve pre vás pripravené individuálne konzultácie, vďaka ktorým získate nezávislý názor či radu od skúseného odborníka v oblasti architektúry, projekcie alebo inžinierskej činnosti. Investíciou do odbornej konzultácie rad našich klientov ušetrila nemalé finančné prostriedky, ktoré vďaka dobre cieleným radám mohla vynaložiť na skutočné budovanie svojho snu. 

  Cena je od 50.-€ / h, + 0,5.-€ / km cestovné mimo územia Púchova.

 9. VIZUALIZÁCIE STAVIEB a INTERIÉROV

  Vizualizácie stavieb najčastejšie dopytované realitnými kanceláriami, developermi, ale aj jednotlivcami, ktorí chcú svoju nehnuteľnosť či byt predať výhodnejšie s pomocou 3D modelu. Každá nehnuteľnosť pôsobí lepšie, ak si ju potencionálny záujemca môže prezrieť v čo najrealistickejšej podobe. Aj preto sme pre náročnejších klientov schopní pripraviť aj špeciálne 3D vizualizácie určené pre pozeranie s 3D okuliarmi.

  Cena je od 300.-€ za hmotové riešenie stavby, od 700.-€ za fotorealistické vizualizácie objektu a od 300.-€ za fotorealistickú vizualizáciu miestnosti interiéru.

 10. KATALÓGOVÝ DOM

  Projektová dokumentácia je spracovaná v stupni pre STAVEBNÉ POVOLENIE. Z pravidla sa dodáva v piatich papierových vyhotoveniach (5 paré).

  OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

   • architektonicko – stavebné riešenie

  obsahuje sprievodnú a technickú správu, výkresy v mierke 1:50 a 1:100 (základy, pôdorys prízemia, pôdorys podkrovia-poschodia, rez objektom, výkres krovu, výkres strechy a pohľady), výkaz okien, dverí a podláh

   • statická, konštrukčná časť

  obsahuje technickú správu-posúdenie, výkresy skladby stropov, vencov, prekladov

   • zdravotechnika

  obsahuje technickú správu, výkresy domového vodovodu a kanalizácie

   • ústredné vykurovanie

  obsahuje technickú správu, spotrebu energie na vykurovanie, schému zapojenia kotla, výkresy rozvodov vykurovania a dimenzie vykurovacích telies

   • plynoinštalácia

  obsahuje technickú správu a výkresy domového plynovodu

   • elektroinštalácia

  obsahuje technickú správu a výkresy svetelnej, zásuvkovej a motorickej inštalácie + schému rozvádzača